บาคาร่าออนไลน์นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการประหยัดน้ำ เพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกัน

บาคาร่าออนไลน์นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการประหยัดน้ำ เพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกัน

วันนี้ (7 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. บาคาร่าออนไลน์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชม 5 นิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำในช่วงวิกฤติภัยแล้ง 2) กิจกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) นิทรรศการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร (AgTech) 4) ประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 5) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้ง เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การดูแลอุปกรณ์การใช้น้ำไม่ให้รั่วไหล เพื่อช่วยลดน้ำที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

พร้อมกันนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชน ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นประชาชนวัยแรงงาน แรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ

จากนั้น นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อนำเสนอผลงานผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร (Agtech) นำเสนอการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย มุ่งเน้นลดต้นทุนการผลิตควบคู่การเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ให้สูงขึ้น ภายในงานมีการจัดแสดงประกอบด้วย 4 โซลูชั่น ดังนี้ 1) โดรนด้านการเกษตร ระบบปลูกข้าวความแม่นยำสูงด้วยโดรนและนวัตกรรมการเกษตร 2) ระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (IoT) 3) แพลตฟอร์มประมวลผลข้อมูลเชิงเกษตร และ 4) แพลตฟอร์มประมวลราคาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับผู้ซื้อผู้ขาย

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน นครบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขยายการจำหน่าย กระตุ้นให้เกิดการปลูก การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามชนิดต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีมาตรฐานออกสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ภายในงาน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารมอบดอกกล้วยไม้และประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563  ภายใต้การจัดงานว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันประหยัดน้ำ ใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมแนะถึงการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านรูปแบบ ด้านวัตถุดิบ ต้องคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนากลุ่มอาชีพและฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต  นายกรัฐมนตรียังฝากถึงพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ช่วยพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการใช้ชีวิตทางสังคมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และฝากไปยังประชาชนขอให้ทุกคนต้องรู้รัก สามัคคีกัน เพื่อสร้างความสุข และความสงบในประเทศ

พิงกี้ สาวิกา เข้าให้ปากคำดีเอสไอ คดีแชร์ Forex 3D

Forex3d-วันที่ 7 ม.ค. เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการสอบสวนคดี แชร์ Forex 3D ว่า ครอบครัวของดาราสาวพิงกี้ สาวิกา ไชยเดช พร้อมมารดา และพี่ชาย นัดเข้าให้ปากคำ ในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวนดีเอสไอ กรณีถูกระบุว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ร่วมลงทุนแชร์เทรดเงิน

โดยพิงกี้ปรากฏตัวในภาพถ่ายร่วมกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหารแชร์ Forex 3D และเคยมีภาพพิงกี้ ไปซื้อรถที่บริษัท RKK ของนายอภิรักษ์ นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายของนายอภิรักษ์คู่กับพิงกี้ในหลายสถานที่ ซึ่งพิงกี้เป็นหนึ่งในดาราดังที่ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมรถยนต์ RKK ในปี 2561 นอกจากนี้พี่ชายของพิงกี้ ยังเคยโพสต์ชวนลงทุน forex 3D อีกด้วย

ก่อนหน้านี้นายพัฒนพล หรือ ดีเจแมน และน.ส.สุธีวัน ทวีสิน หรือใบเตย อาร์สยาม สองสามีภรรยาที่มีภาพร่วมกับนายอภิรักษ์ ได้เข้าให้ปากคำ และนำพยานหลักฐานเข้าแสดงความบริสุทธิ์ว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ในเวลา 10.00 น. บาคาร่าออนไลน์